SYSTEMEN

Achtergrondinformatie over systemen

Hieronder vindt u nadere informatie over het werken met NKC-producten en over enkele van onze systemen.

Algemeen

De twee of meer componenten producten worden geleverd in op elkaar afgestemde gewichtshoeveelheden, zodat de applicateur niet meer hoeft te meten of af te wegen. Wel dient hij er voor te zorgen dat de juiste componenten met elkaar gemengd worden.

Opslag

De producten dienen in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats opgeslagen te worden. Bij foutieve opslag kan het gebeuren dat de stabiliteit minder wordt. Daarom dient men de producten niet op te slaan in ruimten waar de temperatuur beneden 5°C of boven 35°C kan komen.

Ondergrond

De ondergrond dient bij de bewerking altijd schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn, uitgezonderd die ondergronden waarbij uitdrukkelijk anders staat omschreven. Een cementgebonden ondergrond dient minimaal 28 dagen oud te zijn, er mag geen cementhuid op aanwezig zijn en het vochtgehalte dient onder 4% te liggen. Metaal ondergronden dienen ontroest te worden en volgens voorschrift voorbehandeld te worden. Oliën en vetten verwijderen met ontvettingsmiddelen en/of emulgatoren. Nooit ontvetten met een verdunningsmiddel! Elke ondergrond moet voor reparatie en behandeling in optimale conditie gebracht worden om het systeem een goede hechting te geven. Afhankelijk van de omstandigheden en de conditie van de ondergrond staan de volgende voorbehandelingsmethoden ter beschikking om de ondergrond in de vereiste conditie te brengen, zoals bijvoorbeeld borstelen, stralen, thermisch stralen, etsen met fosforzuur, drogen door middel van warme lucht of infraroodlampen.

Verwerkingstijd of potlife

De verwerkingstijd (de tijd waarbinnen het gemengde materiaal verwerkt moet zijn) is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid. Hoe hoger de temperatuur en hoe groter de kwantiteit, des te korter zal de verwerkingstijd zijn. De praktijkervaring wijst uit dat wanneer er regelmatig doorgewerkt wordt en de verpakkingseenheid is afgestemd op de omstandigheden, de verwerkingstijd ruim voldoende is. Het eenmaal gemengde materiaal kan niet bewaard worden.

Mengen

Het mengen, een van de belangrijkste factoren bij de verwerking, dient met uiterste zorgvuldigheid te gebeuren. De totale inhoud van de bij elkaar horende verpakkingsset dient hiervoor gebruikt te worden. Gebruikt men deze niet, dan zal een foutieve mengverhouding ontstaan, waardoor het eindproduct niet optimaal zal zijn. Na het mengen van de componenten, het geheel overgooien in een andere bus en nogmaals mengen. Dit om ongemengd materiaal, aanwezig in de randen en op de bodem te vermijden. Het mengen dient zeer intensief te gebeuren zodat een homogeen mengsel ontstaat. Een niet homogeen mengsel geeft ongelijkmatige doorharding, wat als consequentie heeft, dat er zachte plekken in het eindproduct zullen voorkomen. Het mengen kan, afhankelijk van de productconsistentie, zowel met de hand als mechanisch gebeuren. Spatel, tempermes, plamuurmes of troffel komen als menggereedschap in aanmerking. Een langzaam lopende boormachine met een mengvin is geschikt om mechanisch te mengen. Bij grotere hoeveelheden dient men een mengmachine te gebruiken.

Voorbehandeling

Het aanbrengen van een geschikte hechtprimer is veelal noodzakelijk om de poriën in de ondergrond af te sluiten en/of een optimale hechting van het aan te brengen systeem te geven. Bij een oplosmiddelvrije primer in het geval van zgn. nat in nat systemen benut men tevens de kleefkracht. Voor reparaties, waarbij een bekisting moet worden aangebracht, dient deze aan de binnenzijde te zijn voorzien van een lossingsmiddel. Kunststofolie of speciale lossingswas kan hiervoor worden gebruikt.

Applicatie

Het aanbrengen van producten mag uitsluitend geschieden bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% en bij een temperatuur van ondergrond en omgeving hoger dan 10°C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3°C boven het dauwpunt moet liggen. De (chemische) belasting van het aangebrachte systeem mag eerst plaats vinden nadat dit voldoende is doorgehard, hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 7 dagen bij 20°C of zoveel korter of langer naarmate de temperatuur hoger of lager is.

Gereedschap

De producten worden vaak verwerkt met gereedschappen welke afkomstig zijn uit de bouwwereld. De gereedschappen dienen van staal of speciale kunststof te zijn omdat aan bijv. hout de producten blijven kleven, waardoor geen goede eindafwerking kan ontstaan. Reinigen van deze gereedschappen kan gebeuren met een geschikt oplosmiddel voordat doorharding van het product plaats heeft gevonden. Bij vloeibare producten, zoals primers en dunne vloer- en wandcoatings, wordt vaak gebruik gemaakt van een kwast of rolborstel. Omdat deze na gebruik moeilijk te reinigen zijn, worden hiervoor vaak wegwerpartikelen gebruikt. Bij de keuze van het gereedschap dient men er op te letten dat dit bestand is tegen het te verwerken product, zodat bijv. oplossen van de borstelhouder of verharen van de borstel tijdens de verwerking niet kan plaatsvinden.

Hygiëne

Men moet bij het verwerken van twee componenten producten enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zo zal contact met de huid zo veel mogelijk vermeden dienen te worden. Het dragen van handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten e.d. zijn dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk kunnen zijn. Ook verdient het aanbeveling om de handen in te smeren met een beschermende crème voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Indien er door omstandigheden materiaalspatten in de ogen terecht komen, dan is direct spoelen met veel water een eerste vereiste. Hierna dient direct een arts geraadpleegd te worden. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.

Ondervloeren

Kunststof vloerafwerkingen kunnen op verschillende soorten ondervloeren worden aangebracht, waaronder de beton- en zandcementvloeren de belangrijkste plaats innemen. Indien een coating of andere afwerklaag wordt aangebracht behoort de ondergrond aan bepaalde voorwaarden te voldoen om zeker te zijn van een blijvende onderlinge binding. Dat geldt in sterke mate voor een vloerafwerking omdat deze altijd in meerdere of mindere mate aan mechanische belasting onderhevig is.

De samenhang, stabiliteit en drukvastheid dienen voldoende te zijn om zeker te zijn van een blijvende onderlinge verbinding van kunststofvloer en ondervloer. Anderzijds dienen deze waarden ook afgestemd te zijn op het gebruiksdoel van de vloer. De krachten, die op een vloer worden uitgeoefend, kunnen niet worden opgevangen door de vloerafwerking, doch zij worden doorgegeven aan de ondervloer. Bij het vaststellen van de maximaal toelaatbare belasting is niet alleen de druksterkte van de kunststofvloer maatgevend, doch eveneens die van de ondervloer.

Afwerklagen

Mede om deze redenen is het van belang dat vloeroppervlakken, welke mechanisch belast worden, voorzien zijn van een kunststof afwerklaag die deze mechanische belasting ook op kunnen nemen. Bepalend hiervoor is o.a. de laagdikte van het toegepaste systeem. Coatingsystemen geven, indien juist geadviseerd, uiteraard wel een goede betonbescherming, maar kunnen minder kracht opnemen dan een zogenaamd diklaagsysteem waaronder gietvloeren vallen. Indien de gietvloer ingezand en nadien afgewerkt wordt met een oplosmiddelhoudend coatingsysteem kan men over een systeem praten dat in staat is, meer dan een dun coatingsysteem, zeer hoge belastingen op te kunnen nemen en duidelijk werkt als een drukverdelende laag.

Het probleem

In de jaren '70 ontstond er een nieuwe vorm van gevelverfraaiïng, nl. Graffiti-painting, of kortweg Graffiti genoemd. Deze in Italië ontstane vorm van kunst verspreidde zich zeer snel in andere landen, waaronder Nederland. Met behulp van verfachtige producten worden voorstellingen van uiteenlopende aard op een ondergrond aangebracht. Inmiddels is gebleken, dat ook minder kunstzinnige schilderingen zoals; leuzen, racistische opmerkingen, tekens en voorstellingen op gevels worden aangebracht. Vele soorten van middelen, zoals; viltstiften, verf, bitumen, tectyl, inkt e.d. worden hiervoor gebruikt. Hoewel deze vorm van vandalisme niets met kunst te maken heeft, wordt het toch met de naam Graffiti aangeduid. We vinden deze ongewenste Graffiti op gevels, wanden, muren, schuttingen, zuilen, verkeersborden, lantaarnpalen, bushaltes, bussen, treinen, trams, liften enz.

Het spreekt voor zich, dat de betreffende eigenaren van die ondergronden en ook vele voorbijgangers zich storen aan deze vorm van Graffiti. Het verwijderen van Graffiti gaat meestal erg moeilijk en het kost veel geld. Om deze financiële reden en andere sociale redenen is het een goede zaak om op een preventieve wijze hier iets aan te doen.

De oplossing

De zgn. Anti-Graffiti systemen van NKC bieden hier een oplossing. Wanneer ongewenste Graffiti wordt aangebracht op een ondergrond, welke met het Anti-Graffiti systeem werd behandeld, dan kan dit zeer gemakkelijk weer verwijderd worden. Anti-Graffiti systemen zijn door hun hoge oppervlaktehardheid, gladheid en resistentie gemakkelijk te reinigen met de daarvoor ontwikkelde Cleaners. Ook bij herhaling.

Graffiti komt voor op allerlei soorten van ondergronden, zoals: metaal, hout, kunststof of steenachtige ondergronden, al dan niet voorzien van een verfsysteem. Anti-Graffiti systemen dienen daarom afgestemd te zijn op de betreffende ondergrond en de omstandigheden. Anti-Graffiti systemen mogen de eigenschappen van een ondergrond of die van het aanwezige verfsysteem niet negatief beïnvloeden. Ook mag in veel gevallen het uiterlijk van de ondergrond niet of nauwelijks veranderen.

Indien men een ondergrond wil voorzien van een Anti-Graffiti systeem, dan dienen ondergrond en Anti-Graffiti systeem op elkaar afgestemd te zijn. De door ons ontwikkelde Anti-Graffiti systemen bestaan uit producten aangeduid met Coating AG. Een nog niet behandelde ondergrond dient met een geschikt beschermingssysteem te worden behandeld. In feite dus een standaard systeem voor die betreffende ondergrond. Men dient er nu echter vanuit te gaan, dat dit systeem nog afgewerkt moet worden met een Anti-Graffiti coating. Reeds behandelde ondergronden kunnen in de meeste gevallen, eventueel na bijwerken en voorbehandelen ook worden voorzien van een Anti-Graffiti coating. De Coating AG/OMH-P 2k systemen hebben namelijk op zeer veel ondergronden een uitstekende hechting.

Voor het behalen van een optimaal resultaat is het noodzakelijk, dat elk praktijkgeval wordt beoordeeld.

Statische electriciteit

Door wrijving kan statische elektriciteit ontstaan, welke wordt opgeslagen in de niet of slecht geleidende ondergrond. In contact met een goede geleider of boven een bepaalde lading kan plotselinge ontlading plaatsvinden. Indien een persoon voor de ontlading zorgt, wordt dat ervaren als een elektrische schok. Ook kan ontlading worden waargenomen doordat dit met vonken gepaard gaat.

Het zijn echter niet alleen de spontane ontladingen, welke grote schade kunnen veroorzaken. Alleen al het ontstaan van een bepaalde elektrische lading kan elektronische apparatuur, waarin zeer gevoelige microchips zijn gemonteerd, volledig ontregelen.

Het gebruik van gevoelige elektronische apparatuur neemt zowel in de industrie als in de dienstverlenende bedrijven en instellingen steeds meer toe.

Daarbij doet zich dikwijls het probleem voor, dat dergelijke geavanceerde apparatuur hinder ondervindt van elektrische stroompjes die ontstaan door elektrostatische lading. Zelfs de kleinste ontlading kan voldoende zijn om computers, communicatie-, meet- of regelapparatuur volkomen te ontregelen.

Ook in ruimtes, waar met explosieve of brandbare stoffen wordt gewerkt kunnen elektrische ontladingen ernstige gevolgen hebben door het ontstaan van vonken. Wanneer een niet-geleidende vloer of vloerbedekking aanwezig is, dan kan elektrostatische oplading ontstaan.

Duidelijk zal zijn, dat elektrostatische oplading in veel gevallen voorkomen dient te worden. Het gebruik van een elektrisch geleidende vloerafwerking is daarbij een absolute noodzaak.

Halfgeleidend vloersysteem

Een naadloos, elektrisch geleidend vloersysteem op basis van epoxy met een geleidbaarheid van
5 x 104 - 106 Ohm
, bestaande uit een primer, een hoog geleidende tussenlaag en een 1-2 mm dikke afwerklaag met de specifieke geleidbaarheid.

Toepassingsgebieden

Het halfgeleidend vloersysteem wordt ondermeer toegepast in:

 • Ruimten met hooggevoelige elektronische apparatuur, zoals bijvoorbeeld computerruimtes, proef- en meetlaboratoria, productiehallen en opslagruimten;
 • Opslag- en montageruimten met automatisch gestuurde transportsystemen, ook daar waar het geleidingssysteem is opgenomen in de ondervloer;
 • Explosiegevaarlijke bedrijven met normale tot hoog chemische en mechanische belastingen, zoals bijvoorbeeld chemische industrie (productie-, afvul- en laadstations, laboratoria, etc.), munitiefabrieken en -depôts, vliegtuigmontageruimten, olie- en benzineopslagplaatsen, raffinaderijen;
 • Ziekenhuizen en klinieken;
 • Telefooncentrales;
 • Drukkerijen;
 • De textielverwerkende industrie;
 • Accuruimten.

Systeemopbouw

Op de doorgeharde laag Impregneer OMH-E of Primer D/OMV-E (na ca. 8-24 uur) minimaal twee aardaansluitingen (zelfklevende koperbanden) per 100 m2 installeren. De afstand mag max. 10 m. bedragen. De aardaansluitingen moeten aan een geaarde ringleiding aangesloten worden. Bij oppervlakken, die door dilataties van elkaar gescheiden zijn, moeten de velden apart geaard worden.

Op de impregneerlaag een laag Primer OMH-E/HG of Primer EWN/HG met een roller aanbrengen. Na het doorharden na ca. 8-24 uur), dus vóór het aanbrengen van Gietvloer SL-E/HG moet eerst een controle van het geleidingsvermogen plaatsvinden.

De geleidingsweerstand mag niet boven 5 x 104 Ohm. liggen. De afstand tussen meetelektrode en aarding moet 8 tot 10 m. zijn. Is de weerstand te hoog, dan moeten extra aardaansluitingen aangebracht worden. Vervolgens Gietvloer SL-E/HG binnen 12-24 uur met een plekspaan gelijkmatig aanbrengen. Nabewerken met een ontluchtingsroller.

Achtergrond

De agrarische sector behoort zeker tot één van die sectoren, waarin de laatste jaren zeer veel veranderingen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd. Niet alleen door een veranderd inzicht in de standaard methodieken en systemen, maar veel meer nog door noodzakelijke aanpassingen vanwege gewijzigde economische inzichten en niet te vergeten door nieuwe en aangepaste wetgeving. Veelal in bestaande bedrijfsaccommodaties, of min of meer aangepaste, zijn deze veranderingen ten uitvoer gebracht. Hierbij is veelal geen of onvoldoende rekening gehouden met indirecte gevolgen.

Wij bedoelen met deze indirecte gevolgen de schades, welke na korte of langere tijd kunnen ontstaan aan de bedrijfsaccommodatie door inwerking van agressieve stoffen. Deze agressieve stoffen, zoals suikers, organische en anorganische zuren, alkaliën e.d., zijn aanwezig of worden tijdens opslag gevormd, in de aangevoerde of geproduceerde materialen. Ook toegepaste reinigingsmiddelen kunnen de ondergrond aantasten. Het blijkt dus wel, dat ondergronden zoals beton, staal en kunststof beschermd dienen te worden. Het toe te passen beschermingssysteem is afhankelijk van type ondergrond, toepassing en situatie. Voordat met reparatie of applicatie wordt begonnen is het noodzakelijk dat met er van overtuigd is, dat de betreffende ondergrond voldoet aan de algemene geldende normen wat betreft ondergrondcondities, voorbehandeling, e.d.

Algemene eisen toe te passen mortelvloersysteem

De mortelvloer dient altijd geappliceerd te worden op een met een oplosmiddelvrije primer voorbehandelde ondergrond.

Eisen aan de primer

 • Laag visceus, direct nat in nat af te werken met de toe te passen mortelvloer;
 • Penetratievermogen op poreuze ondergronden;
 • Een eigen- en hechtsterkte > 1,5 N/mm2;
 • Kan indien gewenst licht worden ingezand met vuurgedroogd kwartsiet.

Eisen aan de mortelvloer

 • waterdicht bij een laagdikte vanaf minimaal 7 milimeter;
 • tegen de als normaal geldende mechanische belastigen, zoals hogedrukreiniging, middelzware belastingen door vee en verkeer van machines e.d.;
 • chemische belastingen zoals: melkzuur, voedings- en of humuszuren, faecaliën en reinigings-middelen, zoals gebruikt in de sector;
 • dient een zekere stroefheid c.q. antislip-eigenschap te bezitten, gepaard met een toch goede reinigbaarheid.

Voor het behalen van een optimaal resultaat is het noodzakelijk, dat elk praktijkgeval wordt beoordeeld.